Przedszkole

Nauczyciele

Statystyka

Użytkowników : 3
Artykułów : 1035
Zakładki : 6
Odsłon : 744089

Gminny Konkurs Ortograficzny - "O dobre pióro". PDF Drukuj Email
czwartek, 10 maja 2012 01:00

10 maja 2012 roku w naszej szkole odby³ siê kolejny Gminny Konkurs Ortograficzny - "O dobre pióro". W konkursie wziê³o udzia³ 9 przedstawicieli trzech gimnazjów Gminy Ryglice. Tekst dyktanda przygotowa³a pani Bernadetta Styczeñ, doradca metodyczny. W konkursie zwyciê¿y³a uczennica klasy III a Zespo³u Szkó³ w Lubczy, Natalia Marcinek, drugie miejsce zajê³a równie¿ uczennica naszej szko³y, Patrycja Mróz. Patrycja rywalizacjê przegra³a dos³ownie o przecinek. Na trzecim miejscu uplasowa³a siê Agnieszka Nosal, uczennica gimnazjum w Ryglicach. Nagrody, a by³y nimi - jak wskazuje nazwa konkursu - wysokiej jako¶ci przybory do pisania, wrêczy³, jak to jest w zwyczaju od lat, przedstawiciel sponsora, radny powiatowy, pan Pawe³ Augustyn, nota bene wielki orêdownik idei poprawnego pisania w ojczystym jêzyku. Kolejny konkurs, czyli kolejny etap nie³atwej walki o urodê jêzyka pisanego, za nami. Cieszy, ¿e po raz kolejny uda³o siê udowodniæ, jak bardzo nasza szko³a dba o poziom ortografii - sztuki jak¿e w dzisiejszych czasach, czasach korektorów komputerowych, trudnej i zbyt ma³o docenianej.

 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish  

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu