Przedszkole

Nauczyciele

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 986
Zakładki : 6
Odsłon : 697436

Ortograficzne zmagania gimnazjalistów - I miejsce dla Patrycji Mróz. PDF Drukuj Email
czwartek, 27 października 2011 01:00

W dniu 27 paŒdziernika 2011 roku w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Czes³awa Majorka w Ryglicach odby³ siê V Miêdzygminny Konkurs Ortograficzny o "Pióro Burmistrza Ryglic", w którym uczennica naszego gimnazjum Patrycja Mróz z klasy II b zosta³a laureatk±, zajmuj±c I miejsce. W konkursie udzia³ wziê³o 24 uczniów, reprezentuj±cych szko³y w: Jod³owej, O³pinach, Ryglicach i Zalasowej.
Celem konkursu by³a m.in.motywacja do nauki ortografii oraz sprawdzenie wykorzystania posiadanych umiejêtno¶ci w praktyce. Nagroda g³ówna "symboliczne pióro" zosta³a ufundowana przez Burmistrza Ryglic - Teresê Po³oskê, która zaszczyci³a swoj± obecno¶ci± i osobi¶cie wrêczy³a nagrodê wraz z dyplomem. Gratulacje dla Patrycji!!!

 

Tłumaczenie

English French German Italian Spanish  

Program Comenius

Lubecka Noc Naukowa

 

szk odkrywcow   

wiarygodnaszkoła

szkola w ruchu